Ole ystävällinen ja tutustu seuraavin sivuihin

YKSILÖPSYKOTERAPIA

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/default.aspx

 

RYHMÄPSYKOTERAPIA

http://www.suomenryhmapsykoterapia.fi/mita-teemme-lista/

http://ryhmaanalyysiyhdistys.fi/esittely/mika-on-ryhmaanalyysi/

 

 

 

Kuinka toimin psykoterapeuttina ?

Olen kiinnostunut ihmisen toiminnasta, tunteista ja ajatuksista - miksi tietyt asiat ja tavat toimia ovat kullekin ihmiselle merkityksellisiä siitäkin huolimatta että niistä saattaa seurata huonovointisuutta ja vaikeuksia ihmissuhteissa. Vahvuuteni on yhteistyössä asiakkaan kanssa - asiakkaan voimavaroja kunnioittaen - tehdä pitkäjänteisesti työtä niiden päämäärien eteen, joista olemme yhdessä alussa sopineet.

Terapian polttoaineena toimivat usein tulijan oma kärsimys, halu muuttua ja käsitys omasta osallisuudesta. On tavallista, että hyvien asioiden repussa tuntuu olevan vähemmän tavaraa ja ikävien asioiden reppu painaa enemmän.

Psykoterapiasopimus perustuu yhteiseen noin viiden käynnin arviointijaksoon, jonka aikana keräämme ja tarkastelemme yhdessä kokemusmaailmaa ja muodostamme kokonaiskuvaa tilanteesta. Lopuksi luomme yhteistä päämäärää, johon sekä asiakas/potilas että terapeutti voivat sitoutua niin että kumpikin kokee mielekkääksi työskennellä sen eteen.

Minun kysymykseni ennen psykoterapiasopimuksen tekemistä on:

Minkä päämäärien/tavoitteiden eteen Sinä omasta mielestäsi tulisit työskentelemään – mitä hyvää se/ne muutokset toisivat mukanaan ?

Yhtä lailla tärkeää on säännöllisesti tutkia tavoitteiden saavuttamista tai väistymistä pois luota sekä suunnata yhteistyötä ja sen painopisteita. Mikä on ollut itselle merkityksellistä ? Mikä on tukenut omaa kehitystä, tavoitteiden saavuttamista ja oivaltamista ? Mikä on tukenut vähemmän ? Mihin olisin terapeuttina voinut kiinnittää enemmän huomiota ? Miten haluat edetä tästä nyt, mikä on kesken vielä ?  Mitä tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana elämässä yleensä ja terapiassa ?

Minulle on tärkeää toimia yhteistyössä kävijän kanssa. Tämä sisältää potilaan oman toimintakyvyn, luottamuksellisuuden, turvallisuuden tunteen ja itsemääräämisen kunnioittamisen. Lähtökohtana on saavuttaa kokemus, että on tullut kuunnelluksi, nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Tämän jälkeen asiat alkavat avautua, tulevat ajateltavissa oleviksi, kokonaiskuva kehittyy ja uusia näkökulmia nousee esille.

Myös terapeutti kokee mielihyvää uteliaisuudesta, etsinnästä, tutkimisesta, jakamisesta, mielihyvän sisältöisestä odottamisesta, löytämisestä sekä potilaan rakentumisesta ja laajentumisesta suhteessa alkuperäisiin tavoitteisiin. Terapeuttina huolehdin itsestäni liikkumalla, käymällä koulutuksissa ja omassa työnohjauksessa.

TÄYDENTYVÄ PSYKOTERAPIARYHMÄ

TÄYDENTYVÄ PSYKOTERAPIARYHMÄ/EP

Olen aloittanut lokakuussa 2016 Helsingin Kruununhaassa Mariankatu 5:ssä naisille ja miehille tarkoitetun täydentyvän psykodynaamisen psykoterapiaryhmän, joka kokoontuu kerran viikossa puolitoista tuntia kerrallaan maanantaisin klo 16.30 – 18.

Pitkäkestoisessa psykoterapiaryhmässä - toisin kuin usein arkielämässä - on mahdollista pysähtyä ja miettiä turvallisesti elämään vaikuttavia varhaisia ja nykyisiä kokemuksia, ryhmätilanteista nousevia tunteita ja ajatuksia sekä antaa niille tilaa tulla yhdessä kohdatuiksi.

Ryhmäpsykoterapia on tuloksellinen väline tutkia ja ymmärtää sekä itseä että ryhmän vuorovaikutusta ja sitä tietä koostaa omaa mieltä. Syvällisenä hoitomuotona se kehittää itseymmärrystä, sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Hoito perustuu sitoutumiseen, vapaaseen keskusteluun ja kokemusten tarkasteluun. Terapeutti auttaa aktiivisella läsnäolollaan sekä lausumillaan ajatuksilla koko ryhmää ja sen jäseniä kasvun tiellä. Terapeutti ja ryhmän jäsenet ovat salassapitovelvollisia.

Jäsenen on psykoterapiaryhmään tullessaan oltava halukas keskustelemaan itsestään ja ihmissuhteista luottamuksellisessa ilmapiirissä sekä kyettävä kuuntelemaan ryhmän muita jäseniä ja tarkastelemaan omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa. Tulijan on myös oltava valmis sitoutumaan hoitoon ainakin vuodeksi tai niin pitkäksi aikaa kun hän itse kokee tarpeelliseksi. Täydentyvässä ryhmässä hoitonsa päättäneen paikalle haastatellaan uusi jäsen.

Pitkäkestoisesta ryhmäpsykoterapiasta on mahdollista saada kauaskantoista apua ahdistukseen, yksinäisyyteen, sosiaalisten tilanteiden jännittämiseen, pakonomaisuuteen, uupumukseen, ihmissuhdevaikeuksiin, masennukseen ja psyykkiseen kasvuun.

Ryhmäpsykoterapia sopii henkilölle, jolle muutenkin suositellaan omaa hoitoa sekä yksilöpsykoterapiaa täydentämään. Valitettavasti tämä ryhmä ei sovellu ensimmäiseksi hoidoksi äkillisiin kriisitilanteisiin, vaikeasti psykoottiselle, päihdeongelmaiselle tai itsetuhoiselle.

Istuntokerran hinta on itse maksavalta tai sairaanhoitopiirin sopimuksella käyvältä 60 € istunnolta. Kelalta voi hakea kuntoutuspäätöstä kolmeksi vuodeksi psykiatrin laatimalla b-lausunnolla. Kelan kuntoutuspäätöksellä käyvältä istuntokerran hinta on 90 €, josta korvataan 84.10 €. Jäsen huolehtii kuukausittain itse maksustaan.

Ryhmän aloittamista edeltää henkilökohtainen 2 – 4 kerran haastattelujakso, jonka perusteella arvioidaan hoitomuodon ja tämän ryhmän soveltuvuus. Haastattelujakson hinta on kokonaisuudessaan 100 €. Hoitojaksosta ja vaitiolosta laadimme yhdessä kirjallisen sopimuksen.

Haastatteluajan voit varata soittamalla tai sähköpostitse. Annan mielelläni lisätietoja.

Tervetuloa haastatteluun !

Esa Pursiainen psykologi (Valvira), vet-psykoterapeutti (Valvira), koulutusryhmäpsykoanalyytikko puhelin 040 765 2345 (myös vastaaja) tai esa.pursiainen@outlook.com  www.kokemusmaailma.fi

SOPIMUS RYHMÄPSYKOTERAPIASTA

SOPIMUS RYHMÄPSYKOTERAPIASTA

Psykoterapiamuotona on psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia, jossa työskentely perustuu vapaaseen ryhmäkeskusteluun ja sen tiedostamattomien merkitysten tutkimiseen. Terapeutti pitää kirjaa istunnoista.

Terapiaistunto, joka kestää 1.5 tuntia, on maanantaisin tasan klo 16.30 – 18.00. Terapian kestoaika on vähintään 1 vuosi. Vuosittain istuntoja on keskimäärin 40. Terapeutti voi lisätä ryhmän jäsenmäärän kahdeksaksi. Terapeutti on velvollinen ilmoittamaan lomatauoistaan hyvissä ajoin.

Psykoterapiaryhmän jäsenet sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen. On suotavaa, että ryhmän jäsenet eivät tapaa tai keskustele ryhmän asioista muualla kuin ryhmäistunnoissa. Sama koskee terapeuttia ja ryhmän jäseniä. Peruutuksesta on ilmoitettava sitä edeltävän istunnon alussa tai ylivoimaisen esteen sattuessa terapeutille p. 040 765 2345. Terapeutti ei kerro ryhmän jäsenille peruutuksen syytä vaan jäsen voi tehdä sen itse.

Hoitokerran hinta on 90 tai 60 euroa. Maksu suoritetaan osoittamalla maksu tapahtuneeksi pankkitositteella kunkin kuukauden viimeisen istunnon alussa ja terapeutti luovuttaa siitä kuitin. Potilas on velvollinen maksamaan myös käyttämättä jättämänsä hoitokerrat lukuun ottamatta mahdollista sairaalahoidon aikaa. Hoitokerran hinta tarkistetaan seuraavan kerran terapiavuoden 2024 alussa.

Potilas voi keskeyttää hoitonsa ainoastaan pakottavissa olosuhteissa, jolloin hänen on ilmoitettava keskeyttämisestään ryhmäistunnossa ja oltava läsnä viidessä istunnossa ennen lopullista poisjäämistään. Siten potilaalle ja ryhmälle jää yhteistä aikaa keskeytyksen syiden ja merkitysten työstämiselle. Maksut suoritetaan sopimuksen mukaisesti kyseiseltä ajalta.

Olen lukenut ja hyväksynyt tämän sopimuksen, jonka teen ryhmäpsykoanalyytikko Esa Pursiaisen kanssa. Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

______________________ _______________________

Esa Pursiainen                     Ryhmän jäsen          Helsingissä ___/___ 2023                psykologi, vet-psykoterapeutti (valvira)

Lähteet psykologien ammattieettiset säännöt, laki potilaan oikeuksista ja asemasta, potilasvahinkolaki, henkilörekisterilaki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

 

SOPIMUS YKSILÖPSYKOTERAPIASTA

SOPIMUS YKSILÖPSYKOTERAPIASTA

Psykoterapiamuotona on psykodynaaminen yksilöpsykoterapia, jossa työskentely perustuu vapaaseen keskusteluun ja sen tiedostamattomien merkitysten tutkimiseen. Terapeutti kirjaa istunnot.

Terapian tiheys on kaksi istuntoa viikossa. Vuoden aikana istuntoja on yleensä 80. Terapian kulkua, yhteistä päämääriä ja kestoa tarkastellaan yhdessä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Terapeutti ja potilas sopivat hoitojakson lopuksi yhdessä psykoterapian tarkan päättymisajankohdan.

Terapeutti sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja on velvollinen ilmoittamaan lomatauoistaan hyvissä ajoin. Peruutuksesta on ilmoitettava edeltävän istunnon alussa tai ylivoimaisen esteen sattuessa viestinä terapeutin puhelimeen. Peruutetulle ajalle etsitään ensisijaisesti korvaava aika.

Hoitokerran hinta on 95 euroa ja hoito maksetaan aina ennen kuukauden viimeistä istuntoa tilille, mistä saa kuitin. Hoitokerran hinta tarkistetaan seuraavan kerran ennen vuoden 2023 alkamista.

Potilas voi keskeyttää hoitonsa pakottavissa olosuhteissa. Hänen oltava läsnä neljässä istunnossa ennen lopullista poisjäämistään. Siten potilaalle ja terapeutille jää yhteistä aikaa keskeytyksen syiden ja merkitysten työstämiseen. Maksut suoritetaan sopimuksen mukaisesti kyseiseltä ajalta.

Olen lukenut ja hyväksynyt tämän sopimuksen, jonka teen vaativan erityistason psykoterapeutti Esa Pursiaisen kanssa. Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

_____________________ _______________________

Esa Pursiainen psykologi     potilas                                                                             vet-psykoterapeutti (valvira)            Helsingissä ____/____ 2022                                  p. 040 765 2345                                                                                               Mariankatu 5 C 00170 Helsinki

Lähteet: psykologien ammattieettiset säännöt, laki potilaan oikeuksista ja asemasta, potilasvahinkolaki, henkilörekisterilaki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Jaa tämä sivu