Ole ystävällinen ja tutustu seuraavin sivuihin

YKSILÖPSYKOTERAPIA

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/.../Pages/Psykoterapia.aspx

 

RYHMÄPSYKOTERAPIA

http://www.suomenryhmapsykoterapia.fi/mita-teemme-lista/

http://ryhmaanalyysiyhdistys.fi/esittely/mika-on-ryhmaanalyysi/

 

 

 

Kuinka toimin psykoterapeuttina ?

Olen kiinnostunut ihmisen toiminnasta, tunteista ja ajatuksista - miksi tietyt asiat ja tavat toimia ovat kullekin ihmiselle merkityksellisiä siitäkin huolimatta että niistä saattaa seurata huonovointisuutta ja vaikeuksia ihmissuhteissa. Vahvuuteni on yhteistyössä asiakkaan kanssa - asiakkaan voimavaroja kunnioittaen - tehdä pitkäjänteisesti työtä niiden päämäärien eteen, joista olemme yhdessä alussa sopineet.

Terapian polttoaineena toimivat usein tulijan oma kärsimys, halu muuttua ja käsitys omasta osallisuudesta. On tavallista, että hyvien asioiden repussa tuntuu olevan vähemmän tavaraa ja ikävien asioiden reppu painaa enemmän.

Psykoterapiasopimus perustuu yhteiseen noin viiden käynnin arviointijaksoon, jonka aikana keräämme ja tarkastelemme yhdessä kokemusmaailmaa ja muodostamme kokonaiskuvaa tilanteesta. Lopuksi luomme yhteistä päämäärää, johon sekä asiakas/potilas että terapeutti voivat sitoutua niin että kumpikin kokee mielekkääksi työskennellä sen eteen.

Minun kysymykseni ennen psykoterapiasopimuksen tekemistä on:

Minkä päämäärien/tavoitteiden eteen Sinä omasta mielestäsi tulisit työskentelemään – mitä hyvää se/ne muutokset toisivat mukanaan ?

Yhtä lailla tärkeää on säännöllisesti tutkia tavoitteiden saavuttamista tai väistymistä pois luota sekä suunnata yhteistyötä ja sen painopisteita. Mikä on ollut itselle merkityksellistä ? Mikä on tukenut omaa kehitystä, tavoitteiden saavuttamista ja oivaltamista ? Mikä on tukenut vähemmän ? Mihin olisin terapeuttina voinut kiinnittää enemmän huomiota ? Miten haluat edetä tästä nyt, mikä on kesken vielä ?  Mitä tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana elämässä yleensä ja terapiassa ?

Minulle on tärkeää toimia yhteistyössä kävijän kanssa. Tämä sisältää potilaan oman toimintakyvyn, luottamuksellisuuden, turvallisuuden tunteen ja itsemääräämisen kunnioittamisen. Lähtökohtana on saavuttaa kokemus, että on tullut kuunnelluksi, nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Tämän jälkeen asiat alkavat avautua, tulevat ajateltavissa oleviksi, kokonaiskuva kehittyy ja uusia näkökulmia nousee esille.

Myös terapeutti kokee mielihyvää uteliaisuudesta, etsinnästä, tutkimisesta, jakamisesta, mielihyvän sisältöisestä odottamisesta, löytämisestä sekä potilaan rakentumisesta ja laajentumisesta suhteessa alkuperäisiin tavoitteisiin. Terapeuttina huolehdin itsestäni liikkumalla, käymällä koulutuksissa ja omassa työnohjauksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYHMÄPSYKOTERAPIAESITE

TÄYDENTYVÄ PSYKOTERAPIARYHMÄ/EP

Olen aloittanut lokakuussa 2016 Helsingin Kruununhaassa Mariankatu 5:ssä naisille ja miehille tarkoitetun täydentyvän psykodynaamisen psykoterapiaryhmän, joka kokoontuu kerran viikossa puolitoista tuntia kerrallaan maanantaisin klo 16.30 – 18.

Pitkäkestoisessa psykoterapiaryhmässä - toisin kuin usein arkielämässä - on mahdollista pysähtyä ja miettiä turvallisesti elämään vaikuttavia varhaisia ja nykyisiä kokemuksia, ryhmätilanteista nousevia tunteita ja ajatuksia sekä antaa niille tilaa tulla yhdessä kohdatuiksi. Ryhmäpsykoterapia on tuloksellinen väline tutkia ja ymmärtää sekä itseä että ryhmää sosiaalisissa tilanteissa ja sitä tietä koostaa omaa mieltä. Syvällisenä hoitomuotona se kehittää itseymmärrystä, sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia.

Hoito perustuu sitoutumiseen, vapaaseen keskusteluun ja kokemusten tarkasteluun. Terapeutti auttaa aktiivisella läsnäolollaan sekä lausumillaan ajatuksilla koko ryhmää ja sen jäseniä kasvun tiellä. Terapeutti ja ryhmän jäsenet ovat salassapitovelvollisia.

Jäsenen on psykoterapiaryhmään tullessaan oltava halukas keskustelemaan itsestään ja ihmissuhteista luottamuksellisessa ilmapiirissä sekä kyettävä kuuntelemaan ryhmän muita jäseniä ja tarkastelemaan omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa. Tulijan on myös oltava valmis sitoutumaan hoitoon ainakin vuodeksi tai niin pitkäksi aikaa kun hän itse kokee tarpeelliseksi. Täydentyvässä ryhmässä hoitonsa päättäneen paikalle haastatellaan uusi jäsen.

Pitkäkestoisesta ryhmäpsykoterapiasta on mahdollista saada kauaskantoista apua ahdistukseen, yksinäisyyteen, sosiaalisten tilanteiden jännittämiseen, pakonomaisuuteen, uupumukseen, ihmissuhdevaikeuksiin, masennukseen ja psyykkiseen kasvuun. Ryhmäpsykoterapia sopii henkilölle, jolle muutenkin suositellaan omaa hoitoa sekä yksilöpsykoterapiaa täydentämään. Valitettavasti tämä ryhmä ei sovellu ensimmäiseksi hoidoksi äkillisiin kriisitilanteisiin, vaikeasti psykoottiselle, päihdeongelmaiselle tai itsetuhoiselle.

Istuntokerran hinta on 60 € jäseneltä. Päätöstä kuntoutuspsykoterapiaksi voi hakea Kelalta kolmeksi vuodeksi psykiatrin vuosittain laatimalla b-lausunnolla tai mahdollisista kunnallisista kuntoutusrahoista, minkä jälkeen omakustannushinta istuntokerralta on alle 20 €. Jäsen huolehtii itse maksustaan kuukausittain.

Ryhmän aloittamista edeltää henkilökohtainen 2 – 4 kerran haastattelujakso, jonka perusteella arvioidaan hoitomuodon ja tämän ryhmän soveltuvuus. Haastattelujakson hinta on kokonaisuudessaan 100 €. Hoitojaksosta ja vaitiolosta laadimme yhdessä kirjallisen sopimuksen.

Haastatteluajan voit varata soittamalla tai sähköpostitse. Annan mielelläni lisätietoja.

         Tervetuloa haastatteluun !

 Esa Pursiainen

psykologi (Valvira), vet-psykoterapeutti (Valvira), koulutusryhmäpsykoanalyytikko

 puhelin 040 765 2345 (myös vastaaja) tai esa.pursiainen@pp.inet.fi 

 

RYHMÄPSYKOTERAPIASOPIMUS

SOPIMUS RYHMÄPSYKOTERAPIASTA

 Psykoterapiamuotona on psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia, jossa työskentely perustuu vapaaseen ryhmäkeskusteluun ja sen tiedostamattomien merkitysten tutkimiseen. Terapeutti pitää kirjaa istunnoista.

 Terapiaistunto, joka kestää 1.5 tuntia, on maanantaisin tasan klo 16.30 – 18.00.  Terapian kestoaika on vähintään 1 vuosi. Vuosittain istuntoja on keskimäärin 40. Terapeutti voi lisätä ryhmän jäsenmäärän kahdeksaksi. Terapeutti on velvollinen ilmoittamaan lomatauoistaan hyvissä ajoin.

 Psykoterapiaryhmän jäsenet sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen. On suotavaa, että ryhmän jäsenet eivät tapaa tai keskustele ryhmän asioista muualla kuin ryhmäistunnoissa. Sama koskee terapeuttia ja ryhmän jäseniä. Peruutuksesta on ilmoitettava sitä edeltävän istunnon alussa tai ylivoimaisen esteen sattuessa terapeutille p. 040 765 2345. Terapeutti ei kerro ryhmän jäsenille peruutuksen syytä vaan jäsen voi tehdä sen itse.

 Hoitokerran hinta on 60 euroa. Maksu suoritetaan joko käteisenä tai osoittamalla maksu tapahtuneeksi pankkitositteella kunkin kuukauden viimeisen istunnon alussa ja terapeutti luovuttaa siitä kuitin. Potilas on velvollinen maksamaan myös käyttämättä jättämänsä hoitokerrat lukuun ottamatta mahdollista sairaalahoidon aikaa. Hoitokerran hinta tarkistetaan seuraavan kerran  terapiavuoden 2019 alussa.

 Potilas voi keskeyttää hoitonsa ainoastaan pakottavissa olosuhteissa, jolloin hänen on ilmoitettava keskeyttämisestään ryhmäistunnossa ja oltava läsnä viidessä istunnossa ennen lopullista poisjäämistään. Siten potilaalle ja ryhmälle jää yhteistä aikaa keskeytyksen syiden ja merkitysten työstämiselle. Maksut suoritetaan sopimuksen mukaisesti kyseiseltä ajalta.

 Olen lukenut ja hyväksynyt tämän sopimuksen, jonka teen ryhmäpsykoanalyytikko Esa Pursiaisen kanssa. Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

 

______________________               _______________________

 

Esa Pursiainen                      Ryhmän jäsen           

Helsingissä ___/___ 2018

 psykologi, vet-psykoterapeutti (valvira)

 

 Lähteet      psykologien ammattieettiset säännöt, laki potilaan

  oikeuksista ja asemasta, potilasvahinkolaki, henkilörekisterilaki ja

  asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

 

YKSILÖPSYKOTERAPIASOPIMUS

SOPIMUS YKSILÖPSYKOTERAPIASTA

 

Psykoterapiamuotona on psykodynaaminen yksilöpsykoterapia,jossa työskentely perustuu vapaaseen keskusteluun ja sen tiedostamattomien merkitysten tutkimiseen. Terapeutti kirjaa istunnot.

 

Terapian tiheys on yksi tai kaksi istuntoa viikossa. Vuoden aikana istuntoja on Kelan kuntoutuspäätöstä mukaillen 40 - 80. Terapian kulkua, yhteistä päämääriä ja kestoa tarkastellaan yhdessä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Terapeutti ja potilas sopivat hoitojakson lopuksi yhdessä psykoterapian tarkan päättymisajankohdan. Terapeutti sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja on velvollinen ilmoittamaan lomatauoistaan hyvissä ajoin.

 

Peruutuksesta on ilmoitettava edeltävän istunnon alussa tai ylivoimaisen esteen sattuessa viestinä terapeutin puhelimeen. Peruutetulle ajalle etsitään ensisijaisesti korvaava aika.

 

Hoitokerran hinta on 85 euroa ja hoito maksetaan kuukauden viimeisen istunnon alussa kuittia vastaan. Hoitokerran hinta tarkistetaan seuraavan kerran ennen vuoden 2019 alkamista.

 

Potilas voi keskeyttää hoitonsa pakottavissa olosuhteissa. Hänen  oltava läsnä neljässä istunnossa ennen lopullista poisjäämistään.

 

Siten potilaalle ja terapeutille jää yhteistä aikaa keskeytyksen syiden ja merkitysten työstämiseen. Maksut suoritetaan sopimuksen mukaisesti kyseiseltä ajalta.

 

                Olen lukenut ja hyväksynyt tämän sopimuksen, jonka teen                           

                    vaativan  erityistason psykoterapeutti Esa Pursiaisen kanssa. Tätä

                    sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

 

_____________________               _______________________

 

Esa Pursiainen                        

 psykologi                                  potilas

 vet-psykoterapeutti  (valvira)    Helsingissä ___/____ 2018

 p. 040 765 2345

 Mariankatu 5 C

 00170 Helsinki

 Lähteet: psykologien ammattieettiset säännöt, laki potilaan oikeuksista ja asemasta, potilasvahinkolaki, henkilörekisterilaki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä